Privacystatement

PRIVACYVERKLARING TFC-Services

Dit is de privacyverklaring van TFC-Services B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32090784. Ons kantoor is gevestigd aan de Brederolaan 6, 3818 PJ in Amersfoort. TFC-Services valt hiermee onder het Nederlands recht.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 11 mei 2018.

Bij TFC-Services worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Met de AVG wordt de regelgeving versterkt en uitgebreid. Deze wet regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens. TFC-Services hanteert verschillende werkwijzen om de privacy van uw data te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen. TFC-Services wordt volgens de Wet aangemerkt als ‘bewerker’, omdat onze dienstverlening bestaat uit het opslaan en bewaren van de klant data. Tevens beheert TFC-Services de systemen en applicaties waarmee de data beschikbaar gesteld wordt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende diensten:
• Onze website (https://www.tfc-services.nl)
• Het gebruik van cookies (https://www.tfc-services.nl/cookies)
• Ons registratiebestand waarin de N.A.W. gegevens staan incl. het gebruik van de diverse modulen per klant.
• Het deelnemen aan een benchmark wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld.

Via deze privacyverklaring vermelden wij voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Daarbij beperken wij de verzameling van persoonsgegevens tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden. Natuurlijk vragen wij u van tevoren om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. TFC-Services neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren u recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TFC-Services respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wees ervan bewust dat TFC-Services niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites die via een link via onze website of overige diensten bereikbaar zijn. Wij raden u aan, bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Op onze website verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:
1. Doel: het invullen van een contactformulier;
o Registratie: (bedrijfs)naam, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), en bedrijfsgegevens en de gegevens die u uit eigen beweging invult in het bericht.
2. Doel: het versturen van nieuwsbrieven, waarop u zich kunt afmelden wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen;                                                                                                                            o Registratie: (bedrijfs)naam, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), en bedrijfsgegevens worden bij onze partner (Laposta Mailing) beheerd. TFC-Services heeft met deze partij een Verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor uw gegevens volgens de AVG wet worden opgeslagen. Deze gegevens worden alleen door TFC-Services verwerkt en niet door derden.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie hierover.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken actief. De meldplicht datalekken in de AVG eist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De “Richtsnoeren meldplicht datalekken” van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover nadere informatie. Wij zullen u als verantwoordelijke tijdig, juist en volledig informeren over relevante incidenten, zodat u als verantwoordelijke aan de wettelijke vereisten kunt voldoen. TFC-Services zal geen meldingen aan het de Autoriteit Persoonsgegevens doen, zonder dat de verantwoordelijke daarvoor een verzoek indient.

Betrouwbaarheid en beveiliging van gegevens
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom hebben wij verschillende controlemaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatige gebruik.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij dat noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Minderjarigen
Ben je 16 jaar of jonger, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en overige diensten.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun u ons een verzoek toesturen om deze persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het medium van uw voorkeur. Indien uw gegevens niet (meer) kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren. Bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet daarbij om op de kopie uw BSN én pasfoto onleesbaar te maken. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan moet u een kopie van het betreffende cookie meesturen. Deze is terug te vinden in de instellingen van de browser.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij staan voor u klaar als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Kom u er toch niet met ons uit? Dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacy toezichthouder in Nederland.

Als u vragen heeftt over uw persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

TFC-Services
Directie